V času od  21.12.2023 do 29.12.2023 bo ambulanta zaprta, na pregled se lahko naročite na mail: info@md-jezernik.si. 
Hvala za razumevanje.

 

 
Verzija za tisk


POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU


1. ……………………………………………….

ki ga zastopa ………………………………..
davčna številka:
kot naročnik

in

2. Medicinski center Jezernik, Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem,
ki ga zastopa Jezernik Bojan, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa
davčna številka: 68777906
kot izvajalec

dogovorita in skleneta
 

POGODBO
O POSLOVNEM SODELOVANJU

1.člen

Stranki ugotavljata, da je izvajalec zdravstvene dejavnosti Medicinski center Jezernik  izvajalec  medicine dela, ki opravlja dejavnost medicine dela, prometa in športa in je ustrezno usposobljena pravna oseba za opravljanje strokovnih nalog skladno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l RS 43 / 2011).

2. člen

Naročnik na podlagi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu naroča izvajalcu medicine dela, da zanj opravlja zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

3.člen

Nosilec izvajanja nalog varovanja zdravja pri delu je izvajalec medicine dela Jezernik Bojan, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa v Ambulanti za medicino dela, prometa in športa, Medicinski center Jezernik, Stari trg 7, Slovenj Gradec.

4.člen

Naloge varovanja zdravja pri delu vsebujejo:
-        sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti
-        izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena Zakona o varnosti in zdravju
pri delu (Ur.l RS 43 / 2011)
-        seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in
delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti
-        spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi,
povezanimi z delom, ter odkriva vzroke
-        pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega
stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz
funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni,
povezanih z delom, in delovne invalidnosti.
Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu
-        sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela
-        sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči
-        druge naloge po naročilu naročnika.

5.člen

Izvajalec zaračunava opravljanje nalog oziroma storitev iz prejšnjega člena po veljavnem obračunskem ceniku " Zelene knjige " – Enotni seznam zdravstvenih storitev in samoupravni sporazum o njegovi uporabi v svobodni menjavi dela in po Pravilniku o zdravniških tarifah Zdravniške zbornice Slovenije.

6.člen

Naročnik je dolžan izvajalca seznaniti z vsemi dejavniki, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na varnost in zdravje pri delu ter mu omogočiti dostop do podatkov o tveganjih in o varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in
zmanjšanje škodljivih posledic.

7.člen

Izvajalec odgovarja za strokovnost opravljenih storitev. Za izvajanje navodil izvajalca medicine dela pa odgovarja naročnik.

8.člen

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas, velja od dneva podpisa obeh pogodbenih strank, odpove pa se lahko s priporočenim pismom z odpovednim rokom 90 dni.

9.člen

Za morebitne spore iz ali v zvezi s to pogodbo je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

10.člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en izvod.


Na Ravnah na Koroškem, dne ………………….


Izvajalec:                                                                                                     Naročnik:
Medicinski center Jezernik
.........................................................
Jezernik Bojan, dr. med.,
spec.medicine dela ,prometa in športa
………………………………. ……………………………..

 

Copyright 2017 © Medicina dela Jezernik                            Kontakt Pravna pojasnilaPolitika zasebnosti | O avtorjih